هشتمی ها می توانند روز دوشنبه از آزمون گاج استفاده کنند.