هرروز و هرشب دارم از خودم معذرت می‌خوام که نمیتونم فراموشت کنم.