#بارانی

از پشت پنجره ی بارانی اتاقم،
از پشت لاله های آفتاب خورده ی این شهر برایت مینویسم

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics