#رنگین_کمان

امروز وقتی باران می آمد
مدادرنگی ها را برداشتم
گوشه ی آسمان رنگین کمان کشیدم
تا دلت باز شود

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics