#میبویم
‎شاعرم
نه آنقدر که شعر بگویم
دارم لای این سطر ها
مریم دست های تو را می بویم…

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics