#تو

به کسی ندارم الفت ز جهانیان مگر تو

حــــافـظ گـــرافیــــڪ

@hafez_Graphics