کلیه اجناس به قیمت خرید فروخته میشود
به علت تغییر شغل