پروانه بهداشتي ساخت قهوه هاي حاوي #قارچ گانودرما كه حاوي نشان سيب سلامت نيز مي باشد.

🕹داراى تأييديه وزارت بهداشت

براي مشاوره در خدمت هستم👇

#ثابت
@samirasabet

كانال تلگرام👇
@samira_healthy_life
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄