#پيسي #ويتيليگو #برص
خانم مهربوني كه بيمار من نبود ، اما من رو در خوشحاليش بخاطر تغيير رنگ لكه هاش ، سهيم كرد و از من خواست كه صحبتهاش رو تو كانالم بزارم تا ديگران هم بخونن و ايمان بيارن كه پيسي هم قابل درمانه 🙂

براي مشاوره ، در خدمت هستم👇
#ثابت
@samirasabet

كانال تلگرام👇
@samira_healthy_life
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄