#اورگونیت_آونتورین_سبز_و_نارنجی

🔹ارتباط با چاکرا قلب و چاکرا خورشیدی
🔹ذهن را به آرامش میرساند.
🔹 جذب بالاترین میزان انرژی
🔹 تقویت افکار مثبت و معنوی
🔹 تعادل بخشی به هر هفت حوزه ی انرژی بدن
🔹 تخلیه انرژی منفی کالبد اتری

💲80000تومان
@salamatib1
#استاد_بابک