کاربرد فعل ترکیبی cheer somebody up:

فعل ترکیبی cheer somebody up به معنی ‘کسی را خوشحال کردن’ است. در این فعل ترکیبی به جای کلمه somebody نام فرد (یا افرادی) که خوشحال می شوند استفاده می شود (یا از یک ضمیر به جای اسم آنها استفاده می شود).

به دو مثال توجه کنید:

My friend was sick, so I sent him some flowers to cheer him up.

دوستم مریض بود، خب برای اینکه خوشحالش کنم چند تا گل براش فرستادم.

There’s nothing to cheer me up at the moment.

الان هیچ چیزی نیست که بتونه من خوشحال کنه.
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com