صفات با حروف اضافه خاص:
1- (be) accustomed to
عادت داشتن به
2-(be) good at
خوب بودن در
3-acquainted to
آشنا با
4-adequate for
مناسب برای
5- afraid of
ترسیده از
6-ashamed of
خجالت زده از
7-attentive to
متوجه به
8- bored with
خسته از
9-capable of
توانا در
10-composed of
متشکل از
11-coverd with
پوشیده از
12-envious of
حسود به
13-excited about
هیجان زده از
14-far from
دور از
15-fond of
علاقمند به
16-frightened of
ترسیده از
17-happy about
خوشحال از
18-hopeful of
امیدوار به
19-indiffrent to
بی تفاوت به
20-inferior to
پست تر از
21-innocent of
بی گناه در
22-insisten on/upon
مصر بر
23-involved in
دخالت داشتن در
24-uninvolved in
دخالت نداشتن در
25-jealous of
حسود به
26-konwn for
معروف به
27- nervous about
عصبی از
28-pleased with
راضی از
29-proud of
مفتخر به
30-qualified for
لایق در
31- regrdless of
صرف نظر از
32-sad about
ناراحت از
33-satisfied with
راضی از
34-sick of
دلزده از
35-superior to
برتر از
36-supportive of
حامی
37-suprised at/by
متعجب از
38-suspected of
مظنون به
39-tired of
خسته از
🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com