دو کاربرد بسیار رایج کلمه lot:

کلمه lot یکی از رایج ترین کلمات زبان انگلیسی است که در این مطلب به دو کاربرد آن خواهیم پرداخت.

کاربرد اول کلمه lot زمانی است که بخواهیم با استفاده از آن به ‘تعداد زیادی’ از افراد، اشیاء، مکان ها… اشاره کنیم. در این صورت ما از این کلمه به صورت a lot of استفاده می کنیم.

مثال:

A lot of famous people live in this city.

افراد مشهور زیادی در این شهر زندگی می کنند.

There are too many cars here, and this causes heavy traffic.

ماشین های بسیار زیادی در اینجا هستند و این باعث ترافیک سنگین میشه.

نکته: برای این کاربرد a lot of خیلی اوقات از lots of نیز استفاده می شود که هر دو را می توان به جای یکدیگر استفاده کرد. Lots of کمی عامیانه تر از a lot of می باشد.

کاربرد دیگر کلمه lot زمانی است که می خواهیم بگوییم چیزی ‘زیاد’ اتفاق می افتد، یا کسی کاری را ‘زیاد’ انجام می دهد. برای این کاربرد از کلمه lot به صورت a lot استفاده می شود که معمولا در انتهای جملات بکار می رود.

به یک مثال توجه کنید:

A: How often do you go out with your friends?
B: Well, I don’t go out a lot with my friends, about twice a month.

شخص اول: هر چند وقت یکبار با دوستات بیرون میری؟
شخص دوم: خب، زیاد با دوستام بیرون نمیرم، حدود دو بار در ماه.

نکته: به طور کلی از کلمه lot در زبان عامیانه (زبان روزمره مردم) استفاده می شود و از این دو کاربرد نیز در زبان عامیانه استفاده می شود.

🇺🇸 @zabansadeh
🌐 www.charbzaban.com