اقتصاد ایران در سال ۹۹

مرتضی ایمانی راد

در یکی از استوری ها یک پرسش در باره اقتصاد ایران در سال آینده مطرح کرده بودم که دو گزینه داشت. گزینه اول این بود که اقتصاد ایران در سال آینده بدتر خواهد شد و گزینه دوم این بود که کمی بهتر خواهد شد. نتایج این پرسش دو گزینه ای این طور بود: در مجموع ۷۷۰ نفر پاسخ داده بودند که ۴۳۹ نفر معتقد بودند که اوضاع اقتصادی بدتر می شود و ۳۳۱ نفر معتقد بودند که کمی بهتر می شود. این پاسخ ها تا حدی قابل پیش بینی بود. چون در سطح جامعه هم این دوگانگی دیده می شود. رای من با ۳۳۱ نفر هماهنگ تر است. به نظرم در سال آینده اقتصاد ایران علیرغم تنگناها و مشکلات خود ساخته، وارد یک نرخ رشد اقتصادی ضعیف خواهد شد که به زحمت به یک یا دو درصد برسد. ولی پیش بینی می شود که از نرخ رشد منفی خارج خواهد شد. دو سازمان بین المللی نیز تا کنون نرخ رشد سال آینده اقتصاد ایران را برآورد کرده اند که هر دو‌نرخ را پایین ولی مثبت برآورد کرده اند.

@bazarmaskan