ناهار مجانی

محمد رضا فرهادی پور

در علم اقتصاد اصل موضوعه‌ای وجود دارد:
در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد.

به عبارت دیگر، هر گاه چیزی بهت دادند، باید در ازای آن چیزی را از دست بدهی.
هرگاه شامی بهت دادند، باید در ازایش شامی بدهی.
از این‌رو خبرنگاران عزیز بدانند در ازای اینترنت مجانی باید یک چیزی بدهند.
فساد یک طرف عرضه دارد و یک طرف تقاضا؛ رانت یک طرف رانتجو دارد و یک طرف عرضه رانت.

@bazarmaskan