دولتها در ایران چه در شعار، چه در اجرا، خطِ مشئ و پارادایم مشخصی ندارند.
حتی دورهٔ اول و دوم یک رئیس جمهور می تواند در دو مسیر جداگانه و گاه، زیگزاگی باشد!
مثلا در شعار، دولت اول روحانی در حوزهٔ اقتصاد متمایل به راست بود و در حوزهٔ سیاسی_اجتماعی، متمایل به چپ.
دولت دوم روحانی دقیقا برعکس!

در اجرا هم که این سرگیجه، صدچندان است.

بهروز باشید
بهروز ملکی

@bazarmaskan