دعوت از شهرهای مختلف برای سخنرانی در پایان هفته ها، موجب یافتن دوستان جدید است: دو هفته قبل در اردبیل، هفته قبل در اصفهان، دیروز در زنجان، امروز در مشهد، هفته آینده در اراک و…

@bazarmaskan