ظاهراً هنوز برخی نمی خواهند باور کنند بازار مسکن به خواب فرو رفته است. بنابراین سوداگران را مترصد ملتهب کردن مجدد بازار مسکن در نیمهٔ دوم سال جلوه می دهند.
البته در نیمهٔ دوم سال جاری، حجم معاملات می تواند از سطح بسیار نازلِ تابستان بیشتر شود اما واقع مطلب این است که در شرایطی که طول دورهٔ انتظار خرید مسکن در قلهٔ تاریخی خود به سر می برد، تقاضای مصرفی از تقاضای سوداگرانه پشتیبانی نمی کند و انتظار التهاب مجدد بازار مسکن نداریم.

بهروز باشید
بهروز ملکی

@bazarmaskan