پر کن قدحی
زهر هلاهل
که به يک‌دم
بر یاد لب لعل تو
چون شهد بنوشم

#خواجوی_کرمانی
🍃🌸🍃