بعد عمری
ز تو یک بوسه
طلب کردم و لیک،
لب گزیدی
و مرا غرق خجالت کردی!

#عندلیب_کاشانی
🍃🌸🍃