جغرافیای کوچک من
بازوان توست
ای‌کاش تنگ‌تر شود
این سرزمین به من !

#علیرضا_بدیع
🍃🌸🍃