مدیریت سرمایه :

⭕️ یک برنامه مدیریت سرمایه برای خود داشته باشید .
_ ھدف اول شما باید بقای دراز مدت در بازار باشد .
_ ھدف دوم باید به افزایش تدریجی سرمایه شما بپردازد و
_ ھدف سوم باید کسب سودھای بزرگ باشد .
اغلب بازنده ھا تنھا ھدف سوم را در ذھن دارند . آنھا اصلا نمی دانند اھداف اول و دوم چه ھستند!!

مطالب جذاب در اینستاگرام من 😊
📍 instagram.com/HosseinAzimi.ir

🆔 @HosseinAzimy