#فاسیمین

💢 کالسیمین 💢

سهم در کوتاه مدت روی خط روند معتبر خود انتظار حمایت داریم و تاچ هدف قیمتی دور از انتطار نیست

@HasanluMohsen