#میدکو

💢 هلدینگ صنایع معدنی خاور میانه 💢

اپدیت

سهم در کوتاه مدت پرچم را شکسته و انتظار پیشروی از سهم تا تاچ هدف قیمتی

@HasanluMohsen