#کروی

💢 توسعه معادن روی ایران 💢

آپدیت

منتظر تاچ هدف قیمتی هستم

@HasanluMohsen