#ونفت

💢 سرمایه گذاری صنعت نفت 💢

آپدیت

منتظر شکست سقف کانال و پیشروی تا عرض کانال را متصوریم

@HasanluMohsen