شیرینی خوری 3طبقه طلایی و نقره ای
F40/58
قیمت ۱۶۰۰۰۰
ارتفاع
45
قطر به ترتیب
18/21/2