وقتی میفهمی کرونا با زیر ۸سال کاری نداره😂

😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻