به یارو میگن: باجناقت کرونا گرفته!

میگه: این عوضی پارسالم سانتافه گرفت به ما نگفت 😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌
😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻