‏شهرداری 2 ميليون هزينه كرده

ارو ديوار بنر نوشته سيگار آرام آرام شما را نابود ميكند!

یکی اومده زیرش نوشته:
"ما هم عجله ای نداریم داداچ"😂😂😂

😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻