شرکت های لوازمِ آرایشی و زیبایی :

برای مردان:
شما میتوانید ازاین محصول ما
به عنوان شامپو،صابون،لوسیون،خمیر دندان
ضد آفتاب و روغنِ موتور استفاده کنید.😂

برای خانمها:
ما این کِریمِ مرطوب کننده را
فقط برای آرنج دستِ چپ شما
بطور ویژه فرموله کرده ایم😌

😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻