ویروس کرونا بعد از اومدن ب ایران 😂😂😂

😂 🆔 @khandehiranci😂😂👻