فکر کنم شماره رو اشتباهی سیو کرده😂

🆔️👻@khandeh_dar_i😂😂