رفتم مغازه ی اسد آقا حبوبات بگیرم…

طرف اومد گفت:
سلام عدس آقا، اسد دارین؟

من 😳

عدس آقا! 😳

اسد 😳

فک نکنم دیگه روش بشه بیاد مغازه عدس آقا 😂😂😂

🆔️👻@khandeh_dar_i😂😂