وقتی میفهمی کرونا با زیر ۸سال کاری نداره😂

🆔️👻@khandeh_dar_i😂😂