‏شهرداری 2 ميليون هزينه كرده

ارو ديوار بنر نوشته سيگار آرام آرام شما را نابود ميكند!

یکی اومده زیرش نوشته:
"ما هم عجله ای نداریم داداچ"😂😂😂

🆔️👻@khandeh_dar_i😂😂