ویروس کرونا بعد از اومدن ب ایران 😂😂😂

🆔️👻@khandeh_dar_i😂😂