#انگیزشی♥️

اگ زمین خوردی هرگز تسلیم نشو همین زمین خوردن ها باعث تجربه میشه که بتونی در کار هایی که میخای موفق باشی🌹