🦠 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پرشکی اصفهان:

🔹 فرد مشکوک به بیماری کرونا از بیمارستان مرخص شد

@pyrvanealyasin