هرچی منفی بذار ڪنار 🤚
هرچی نگران ای بذار ڪنار 🤚
هرچی محدودیت بذار ڪنار 🤚

تو بی نظیری 😇
تو تنها نیستی 👌
تو خلق شده توسط خالق بی نهایت هستی 😍

از چی میترسی 😞
از شڪست نترس 😤
از این بترس ڪه ۵ سال دیه باز همین جایی ڪه هستی باشی 😬

دنیا ات رو بساز
نذار ڪپی همه بشی 😉

@MOKHTARY63