شرکت بشارت تمام محصولات کشاورزی رابه صورت مستقیم از کشاورزان خریداری مینمایدلذاباهمکاری بااین شرکت به رونق کارکشاورزان کمک کنید.باتشکر