خواص پودرپیاز : باعث آرامش می شود و در کاهش
چربی خون موثر است.
سرشار از گوگرد است که برای ضد عفونی
کردن خون،شش ها وبرطرف کردن آسم
ورم گلو و بردشیت موثر است.🏆