دوستان عزیز به دلیل نوسانات دلار و تغییر قیمتها از طریق آی دی
@Soma_Lilium
قیمت جدید را بخواهید. با تشکر