توریست ها بهترین مبلغان هنری وفرهنگی ، و تاثیر گذار در اقتصاد کشور هستند .
عکس : توریست های فرانسوی در شهر جهانی بافت فرش (تبریز ) https://t.me/FarsheAzarbaijan