#ایجاد_اشتغال_در_فرش
اولین گام عقلانی حفظ آبرومندانه اشتغال موجود و صیانت از شان و کرامت انسانی دستاندرکاران خصوصا بافندگان سنتی است.
@Hicarpetour