#مشاغل
اجرای انواع کارهای ساختمانی بنایی تخریب وتغییرنقشه خانه های قدیمی (اجرای دیوارهای: آجری،بلوکه،سنگ)،سقف ضربی،سیمانکاری،خاک گچ،کاشی وموزائیک ، اجرای کانال جدول و استخرآب. بصورت متری،اجاره ای( کنتراتی) روزمزد انجام میشود.شماره تماس
09370516939
09900656107

👇👇👇
@jomebazarneishabour