باتشکر از صبر شما دوستان و همراهان گرامی در مدتی که تعمیرات مغازه به طول انجامید.
از شنبه 25شهریور فروشگاه سیب سبز مجددا" درخدمت شماست.
سپاس