همکاران عزیز با وجود تغییرات مداوم ارز پخش شهرآرا سعی در ایجاد کمترین تغییرات قیمت دارد
با این وجود در صورت انتخاب محصول
جهت اطمینان خاطر، قیمت های نهایی را از مدیریت پخش(امیر علی محمودی) مجددا استعلام کنید

@AmiraliZ7275

با آرزوی برکت
پخش شهرآرا