📌 بازار جبرانی چیست؟

⭕️ بازار جبرانی برای بستن موقعیت های بازخرید یا فروش مشتریان کال مارجین که موفق به واریز وجه نشده اند و به دلیل شرایط بازار (نبود طرف مقابل معامله و یا صف خرید و فروش) امکان بستن معامله آنها در بازار وجود ندارد تشکیل میشود.

⭕️بازار جبرانی شامل شش دوره ی ده دقیقه ای حراج تک قیمتی است.

⭕️ دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره پیش گشایش و یک حراج تک قیمتی است

⭕️ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ در دوره ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺣﺮاج ﺗﻚ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 3،6،9،12،18،27 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روز ﻛﺎري ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

⭕️ در ابتدای هر دوره حراج تک قیمتی ، قراردادهای مشتریان بدهکار براساس لیست اعلامی اتاق پایاپای و به ترتیب اولویت زمانی بازکردن موقعیت تعهدی، با قیمت حداقل مجاز دامنه نوسان قیمت آن دوره در سامانه معاملاتی قرار می گیرد.

⭕️ کارگزاران جهت معامله می‌توانند طی مدت 5 دقیقه‌ای دوره پیش گشایش رقابت نمایند. در پایان 5 دقیقه، سامانه معاملاتی ، عملیات حراج تک قیمتی را انجام خواهد داد.

⭕️ تنها در صورتی که در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان معامله نگردد، دوره حراج تک قیمتی بعدی آغاز می‌گردد.