🔰گپ بکس تهران کرج و حومه 😎
💞متن چت مطلب موسیقی ویس گیف مجاز ازاد 💞
گذاشتن لینک وتبلیغات ریمو
شوخی آزاد
❤️ورود افراد زیر 23 سال ممنوع ☺️
🚫بی احترامی ممنوع😒
😍 پی وی افراد رفتن ممنوع
لینک گروه :
https://t.me/joinchat/EsSYR0_d9LBMKEYmAoGXGA